Free stock photo of Old couple, salesperson, Korean | xFrame